Regulamin

Obowizek informacyjny  

W zwizku ze zmian przepisów dotyczcych ochrony danych osobowych i rozpoczciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, e: Administratorem Pastwa danych osobowych jest MEDAL S.C. R. Olszyski, J. Kuda, NIP 732-217-10-82 z siedzib w Aleksandrowie ódzkim 95-070 ul. Aleksandrowska 9, Rbie. Z Administratorem mona si kontaktowa pisemnie, za pomoc poczty tradycyjnej na adres MEDAL S.C. R. Olszyski, J. Kuda, Rbie, ul. Aleksandrowska 9 95-070 Aleksandrów ódzki, telefonicznie (42) 650 50 41 oraz na adres e-mail info@medalsc.com


WARUNKI OGÓLNE:

 1.Sklep Medal s.c. jest sklepem, który prowadzi sprzedaż bezpośredniÄ oraz internetowÄ.

 2. Sprzedaż odbywa siÄ według określonych poniżej zasad.

3. Osoba dokonujÄca zakupu w sklepie Medal s.c. musi zapoznaÄ siÄ z regulaminem, przez co zostaje  zobowiÄzana do jego przestrzegania. Jednocześnie wyraża zgodÄ na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym tylko i wyłÄcznie dla potrzeb firmy Medal s.c. (reklama, statystyki, kontakt korespondencyjny oraz w szczególnych przypadkach telefoniczny).

 4. Ceny towarów sÄ podawane w złotówkach, zawierajÄ one podatek VAT, nie zawierajÄ natomiast kosztów przesyłki.

DOKONANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA:

1. Zamówienia można składaÄ na stronie
www.medalsc.com
2. Klient wybiera towary, które chce kupiÄ i wkłada je kolejno do koszyka, co nie jest jednoznaczne z ich zakupem.

3. Po wybraniu sposobu zapłaty, oraz rodzaju przesyłki należy kliknÄc ikonÄ "złóż zamówienie" i jest to jednoznaczne z dokonaniem zakupów.
 
4. Faktura VAT lub paragon sÄ wystawiane w momencie, kiedy wszystkie zamówione towary sÄ skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Każdy klient otrzymuje fakturÄ lub paragon wraz z zamówionym towarem.

6. W przypadku niedostÄpności czÄści towarów objÄtych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzjÄ o sposobie jego realizacji: czÄściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie czÄści zamówienia, bÄdź też zamiana niedostÄpnych towarów na ich odpowiedniki, które sÄ w bieżÄcej ofercie firmy.

7. Zamówienia dostarczane bÄdÄ na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia wiarygodności zamawiajÄcego.

8. Jeżeli dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie bÄdÄ poprawnie wypełnione, bÄdź też nie bÄdÄ kompletne, zamówienia nie bÄdÄ realizowane.  

9. W razie niezgodności zawartości otrzymanej przesyłki, Klient powinien jak najszybciej poinformowaÄ firmÄ o danej pomyłce, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

10. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen w ofercie ze wzglÄdu na zmiany kursów walut i zmiany cen zakupu towarów. Zmiany dotyczÄ towaru którego w danym momencie brakuje w magazynie.
 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA:

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
2. Czas realizacji  2 - 3 dni roboczych.

3. Zamówiony towar wysyłany jest za pobraniem.

KOSZT WYSYŁKI:
 

1kg – 30kg       koszt wysyłki    12,10zł NETTO

PLUS 1,10zł netto za każde kolejne wydane 1000zł

 

                            Przy zamówieniu powyżej 2000 zł koszty przesyłki pokrywa firma Medal s.c.

 PROMOCJE:

1. Sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do obejmowania różnych towarów promocyjnymi cenami oraz pakietami promocyjnymi.

2. Do sprzedaży promocyjnej jest przeznaczona określona ilośÄ towarów. Realizacja zamówień nastÄpuje według kolejności wpływania zamówień aż do wyczerpania zapasów towarów objÄtych promocjÄ.

3. Sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości sprzedaży artykułów objÄtych promocjÄ, bÄdź też pakietów promocyjnych, do których dołÄczony jest prezent.

 4.Sklep Medal s.c. może udzielaÄ rabatu dotyczÄcego kosztu dostawy. DecyzjÄ o udzieleniu takiego rabatu podejmuje sklep Medal s.c. indywidualnie dla osobnych zamówień.

 REKLAMACJE I ZWROTY:

1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy natychmiast skontaktowaÄ siÄ z firmÄ Medal s.c.

2. PodstawÄ wszczÄcia procedury reklamacyjnej jest faktura VAT, którÄ Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy,  powinien skontaktowaÄ siÄ firmÄ Medal s.c. i odesłaÄ go przesyłkÄ pocztowÄ najpóźniej w ciÄgu 10 dni od jej otrzymania.

4. Termin odesłania przesyłki bÄdzie liczony według daty stempla pocztowego z datÄ nadania przesyłki.

5. Sklep nie bÄdzie przyjmował przesyłek za pobraniem.

6. Koszty odesłania przesyłki sklep zwróci po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Wszelkie reklamacje bÄdÄ rozpatrywane w ciÄgu 2 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja nie jest jednoznaczna ze zwrotem pieniÄdzy. Uszkodzony towar bÄdzie wymieniany na nowy, bÄdź przy braku towaru, sklep Medal s.c. zwróci równowartośÄ reklamowanego towaru.

8. Klient ma prawo zwróciÄ towar w terminie 10 dni od jego otrzymania jeżeli nie jest zgodny z pozycjami jakie zamówił. W takim przypadku należy natychmiast poinformowaÄ o niezgodności sklep Medal s.c. w celu rozpatrzenia wÄtpliwości. Jeżeli sklep uzna, że rzeczywiście wysłany towar nie jest zgodny z zamówieniem klienta wtedy należy odesłaÄ przesyłkÄ.

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjÄcia przesyłki bÄdź podania błÄdnego adresu przez klienta, sklep Medal s.c. zastrzega sobie prawo do obciÄżenia klienta kosztami transportu przesyłki do klienta i powrotem do firmy Medal s.c.

 

 

 

^